Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DO USO DO SITIO WEB SIMBOLOXICO.COM

Manuel Horacio Portolés Argüelles (en adiante SIMBOLÓXICO) con enderezo na Rúa Washignton 12-2, 15002 A Coruña con NIF 36166320Q pon á súa disposición no seu sitio web www.simboloxico.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.
As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de SIMBOLÓXICO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expoñenselle ao USUARIO no sitio web www.simboloxico.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet, non puidendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se teña producido esta aceptación.
O acceso ao sitio web de SIMBOLÓXICO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMERA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO
1.1.-A utilización do sitio web de SIMBOLÓXICO no conleva a obligatoriedade de inscripción do USUARIO, salvo se este USUARIO desexa utilizar a base de datos de artigos existentes en www. simboloxico.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta suscripción rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente SIMBOLÓXICO prohíbe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquer tipo de dano aos sistemas de SIMBOLÓXICO ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spamming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).
1.1.3.- Copiar ou reproducir calquera contido aloxado en www.simboloxico.com sen a expresa autorización dos administradores de SIMBOLÓXICO.COM (Copyright)
1.2.- SIMBOLÓXICO poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta-.

SEGUNDA.- CONTIDOS.
Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por SIMBOLÓXICO utilizando fontes internas e SIMBOLÓXICO faise responsable deses contidos.
SIMBOLÓXICO resérvase o dereito a modificar en calquiera momento os contidos existentes no seu sitio web.
Algúnhas das simulacións que aparecen nesta web foron elaboradas en base a arquivos con lincencia aberta descargados de Freepik.es ou Mockupworld.co

TERCEIRA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE
As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xuzgados de A Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquiera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.
No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguerán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. SIMBOLÓXICO poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de SIMBOLÓXICO.